Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

Pracownicy zatrudnieni przez firmę na podstawie umowy o pracę podlegają wszelkim obowiązkom i prawo jakie wynikają ze stosunku pracy, wśród tych praw należy przede wszystkim wymienić:

 • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego,

 • prawo do płatnego zwolnienia chorobowego,

 • prawo do 3 dni urlopu na żądanie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym pracodawcy,

 • prawo do pracy w wymiarze 40h tygodniowo, chyba że jest to system pracy równoważonej wówczas rozliczane jest to w nieco inny sposób,

 • prawo do urlopów okolicznościowych z okazji ślubu, narodzin dziecka oraz pogrzebu bliskich pracownika,

 • prawo do pracy w bezpiecznych i zgodny z zasadami BHP warunkach,

 • prawo do minimalnego wynagrodzenia

 • prawo do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

 • prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego,

 • prawo do płatnych nadgodzin,

 • prawo do równego traktowania w zakładzie pracy bez względu na wiek, płeć, wyznanie czy orientację seksualną.

W praktyce zdarza się, że pracodawcy często łamią lub naginają prawa pracowników. Jeśli pomimo rozmowy z szefem te prawa nadal są łamane pracownik ma możliwość zgłoszenia łamanych zasad do Państwowej Inspekcji Pracy, a także do dochodzenia swych praw przed sądem. O możliwościach jakie stwarza pokrzywdzonemu pracownikowi polski system prawny można dowiedzieć się zasięgając opinii prawnika, takiego jak – Anna Adamczuk.

Oprócz łamania praw wynikających z kodeksu pracy, pracodawcy mogą dopuszczać się także zachowań, które mogą być także klasyfikowane jako przestępstwa, przykładem jest tutaj molestowanie seksualne pracowników czy ich okradanie. Ponadto pracownicy wobec, których dopuszczono się mobbingu mogą domagać się przed sądem zadość uczynienia od pracodawcy, czy to na podstawie kodeksu pracy czy też kodeksu cywilnego. Więcej na temat klasyfikacji czynów niezgodnych z prawem oraz dochodzenia zadość uczynienia za krzywdy można dowiedzieć się od adwokatów, którzy pomogą odpowiednio zaklasyfikować krzywdzące względem pracownika działania pracodawcy.