Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Idea Projektu

Projekt

„SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej"

realizowany przez:

Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektu

i Partnerów:

 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku
 • Wyższą Szkołę Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu
 • Wyższą Szkołę Humanistyczno - Przyrodniczą w Sandomierzu

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich, po 10 szkół z województw:

 • lubelskiego,
 • podlaskiego, 
 • mazowieckiego, 
 • podkarpackiego, 
 • świętokrzyskiego,

W ramach projektu:

 1. Zostanie utworzony portal edukacyjny „kluczowE-kompetencje" na którym będzie się odbywać komunikacja i wymiana informacji pomiędzy organami prowadzącymi, nauczycielami, partnerami projektu.
 2. Zrealizowane zostaną programy autorskie uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania:
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
  • języków obcych,
  • przedsiębiorczości,
 3. W celu doskonalenia nabywanych przez uczniów kompetencji kluczowych zorganizowane zostaną:
  - Wakacyjne Obozy Naukowe,
  - Koła Naukowe,
  - Studium Kompetentnych Liderów,
  - Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
  - Konkursy na opracowanie projektów przedsięwzięć w poszczególnych szkołach;
 4. Dla nauczycieli zorganizowane zostaną:
  • warsztaty dotyczące modyfikowania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych;
  • kwartalne seminaria dotyczące wymiany doświadczeń odnośnie wdrażanych
  w szkołach programów - „Platforma kompetencji";
  • obserwacja i analiza wybranych zajęć prowadzonych przez zespół metodyków Mobilnego Instytutu Kompetencji;
 5. Dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, regionalnych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli zainteresowanych szkół zorganizowane zostaną:
  • seminaria w celu zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształcenia
  w szkołach zawodowych oraz służące diagnozie sytuacji lokalnej i regionalnej;
  • seminaria promujące osiągnięcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,

Rezultatami Projektu będzie:

 • nabycie przez 5000 uczniów umiejętności praktycznego wykorzystania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie i wdrożenie programów rozwijających kompetencje kluczowe w 50 szkołach, 
 • upowszechnienie indywidualnych programów autorskich rozwijania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie podręczników rozwijania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie poradników metodycznych dla nauczycieli,
 • upowszechnienie raportów prowadzonych badań naukowych innowacyjnego procesu dydaktycznego;
 • upowszechnienie raportów ewaluacyjnych jako przykładu metodologii wdrażania programów rozwijania kompetencji kluczowych,
 • film edukacyjny prezentujący sposoby kształtowania kompetencji kluczowych;