Powołanie do życia grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa to specyficzna forma organizacyjna skupiająca zależne od siebie kapitałowo podmioty. Nie jest to forma prawna, jest to natomiast organizm przewidziany w prawie podatkowym. Z założeniem grupy kapitałowej wiążą się pewne przywileje, ale także obowiązki, o których nie mogą zapominać zarządzający grupą oraz prowadzący księgowość.

Grupa kapitałowa to forma organizacyjna skupiająca firmy powiązane ze sobą kapitałowo, przy czym warunkiem jest by jedna z tych firm posiadała w innych 95% udziałów. Firma mająca w swoim ręku akcje pozostałych spółek jest nazywana spółką – matką lub spółką nadrzędną ewentualnie dominującą. Spółki, których udziały posiada to spółki podrzędne, podległe lub spółki – córki. Warunkiem stworzenia grupy kapitałowej, jest to że spółki podległe nie mogą wchodzić między sobą w zależności kapitałowe. Nie oznacza to jednak, że nie mogą prowadzić między sobą transakcji. Owszem przeprowadzenie takiej transakcji jest jak najbardziej możliwe, jednak warunkiem będzie sporządzenie dokumentacji podatkowej takiej transakcji, fachowo nazywana się ona dokumentacją cen transferowych. Dokładnie informację i pomoc w tym zakresie można uzyskać na stronie – kompleksowa obsługa cen transferowych.

Grupa kapitałowa powoływana jest na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, warunkiem jej powołania jest zawarcie umowy o stworzeniu takiej grupy na okres nie krótszy niż 3 lata. W skład grupy kapitałowej mogą wejść jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Każda ze spółek zależnych powinna mieć kapitał zakładowy o wartości minimum miliona złotych. W umowie podatkowej grupy kapitałowej powinna zostać wyznaczona spółka, która ma prawo reprezentować całą grupę na zewnątrz. Na tej spółce ciąży obowiązek powiadomienia o powstaniu grupy kapitałowej Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla danego regionu. Takie zgłoszenie musi zostać dokonane na 3 miesiące przed początkiem roku obranego za grupę kapitałową jako rok podatkowy.

Grupy kapitałowe powstają z różnych powodów, jeden zawiązywane są po to by zmaksymalizować zyski, inne by łatwiej było zarządzać spółkami zależnymi, a jeszcze inne jako wsparcie dla słabszych spółek. Ze względu na przyczynę powstania dzieli się grupy kapitałowe na: finansowe, operacyjne i zarządcze. Podatkowa grupa kapitałowa może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla firmy posiadających spółki – córki, dlatego też przedsiębiorcy decydują się na powoływanie do życia tych organizmów.